Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden 2023-10-24T14:11:06+02:00

ALGEMENE VOORWAARDEN

Download hier de uitgebreide algemene voorwaarden van Cometal. ( pdf 41kB )

BIJZONDERE VOORWAARDEN

Huur

– Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW.
– Betalingsvoorwaarden : 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders vermeld op de bestelbon.
– Transportkosten aangerekend i.f.v. leveradres; wachttijden + 1 uur aan 65,00 EUR/u.
– Annulatie van klaargemaakte bestellingen zal aangerekend worden aan 3,00 EUR/m2.
– Eventuele reinigings- en/of herstellingskosten in regie aan 48,00 EUR/u.
– Bij de eerste levering van een nieuw huurproject zullen eenmalig 250,00 EUR dossierkosten aangerekend worden.
– Het door ons terughalen van huurbekisting gebeurt op schriftelijke aanvraag van de klant. Cometal behoudt zich het recht dit transport binnen de 3 werkdagen te organiseren. De dag van retour geldt als einde van de huurperiode. Indien de materialen ongebruikt op de werf blijven liggen loopt de huurperiode verder, alsook de facturatie.
– Ronde bekisting wordt door ons op straal geregeld, bijkomende straalveranderingen ten laste van de klant. Het operationeel maken van de ronde bekisting valt, na verkeerdelijk gebruik, ten laste van de aannemer, volgens bovenstaand regie-tarief (vanaf vertrek tot aankomst bij Cometal).
– Alle bestellingen dienen schriftelijk bevestigd te worden. Indien wij geen schriftelijke bevestiging ontvangen waarin op voorhand de huurperiode is vastgelegd zal de standaard huurperiode van 4 weken met bijbehorende huurprijzen aangenomen worden!
– Het vroeger terugbrengen van de bekisting geeft geen aanleiding tot prijsvermindering !
– Huurtoebehoren worden geleverd in materiaal- en/of schoorbakken, gefactureerd aan 12,00 EUR/st/4weken.
– Alle klachten betreffende geleverde artikelen dienen binnen de 8 dagen in ons bezit te zijn.
– Indien er bepaalde huurpanelen niet in voorraad zijn, behoudt Cometal zich het recht om alternatieven voor deze huurpanelen mee te leveren, zonder extra kosten.
– Alle toebehoren dienen terug te komen in de toestand zoals geleverd; vb. spanstaven los van de moeren, schoren, spanklemmen compleet,…Extra kosten zoals montage en demontage aangerekend aan 48,00 EUR/u.
– Bijdrage in de keuringskosten van onze kraanhaken : 2,00 EUR/st/4 weken. Wij garanderen kraanhaken die een geldige keuring hebben voor 2 maanden. Bij langere huurperiodes dient de klant de keuring uit te voeren of kunnen de kraanhaken omgeruild worden op kosten van de klant.
– Ontbrekende materialen (na retour) worden aangerekend aan brutoprijs -10% ongeacht de huurperiode.
– Cometal laat zich bijstaan door een kredietverzekeringsmaatschappij.

Aankoop

– Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW.
– Betalingsvoorwaarden : 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders vermeld op de bestelbon.
– Verkopen >10.000 EUR : 30% bij bestelling (contant), 70% volgens geldende betalingsvoorwaarden.
– Leveringen franco vanaf 10.000 EUR (exclusief BTW) enkel voor de BENELUX.
– Alle klachten betreffende geleverde artikelen dienen binnen de 8 dagen in ons bezit te zijn.
– Tot op het ogenblik van de volledige betaling van de goederen blijft Cometal er eigenaar van, voor zover zij niet werden verwerkt of aan derden doorgeleverd. Zolang de goederen niet betaald zijn, mag de koper de eigendom ervan niet aan derden overdragen, tenzij in uitoefening van zijn normaal beroep of tot aanwending van de normale bestemming van de goederen. In geval deze voorwaarde niet nageleefd wordt, is de verkoopprijs onmiddellijk eisbaar en behouden wij het recht deze goederen, zijn de onze eigendom, onmiddellijk (en zonder voorafgaandelijke verwittiging) terug te vorderen (via deurwaardersexploot), zonder aanvaarding van enige gevolgschade bij de koper
– Cometal laat zich bijstaan door een kredietverzekeringsmaatschappij.
– Geldigheidsduur verkoopsoffertes, 2 weken.